100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน คำไหนใช้บ่อย รวมมาให้แล้ว !

Admin

ในโลกการทำงานปัจจุบัน ภาษาอังกฤษกลายเป็นทักษะสำคัญที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ติดต่อลูกค้า อ่านเอกสาร หรือประชุมออนไลน์ ล้วนต้องอาศัยภาษาอังกฤษทั้งสิ้น

สำหรับคนทำงานออฟฟิศการรู้และเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยจะช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความนี้จึงได้รวบรวม 100 คำศัพท์ที่มักใช้ในที่ทำงานมาแบ่งปัน จะมีคำไหนบ้าง ชาวออฟฟิศมาท่องศัพท์ไปพร้อม ๆ กันด้านล่างนี้ได้เลย !

หญิงสาวกำลังท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ในการทำงาน

100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุดในการทำงาน

เรารวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือศัพท์ในการทำงานที่ใช้บ่อยมาฝากถึง 8 หัวข้อด้วยกัน จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

1. คำศัพท์ทั่วไป

ลำดับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำแปลภาษาไทย

1

work

งาน

2

job

งาน

3

office

สำนักงาน

4

computer

คอมพิวเตอร์

5

brainstorm

ระดมความคิด

6

email

อีเมล

7

meeting

การประชุม

8

boss

เจ้านาย

9

colleague

เพื่อนร่วมงาน

10

customer

ลูกค้า

2. คำศัพท์เกี่ยวกับงาน

ลำดับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำแปลภาษาไทย

11

task

งาน

12

project

โครงการ

13

deadline

กำหนดเวลา

14

responsibility

ความรับผิดชอบ

15

target

เป้าหมาย

16

progress

ความคืบหน้า

17

collaborate

ร่วมมือกัน

18

presentation

การนำเสนอ

19

problem

ปัญหา

20

solution

แนวทางแก้ไข

3. คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 

ลำดับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำแปลภาษาไทย

21

desk

โต๊ะทำงาน

22

chair

เก้าอี้

23

copier

เครื่องถ่ายเอกสาร

24

printer

เครื่องพิมพ์

25

phone

โทรศัพท์

26

paper

กระดาษ

27

pen

ปากกา

28

pencil

ดินสอ

29

folder

แฟ้ม

30

binder

แฟ้มใส่เอกสาร

4. คำศัพท์เกี่ยวกับเอกสาร 

ลำดับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำแปลภาษาไทย

31

document

เอกสาร

32

file

ไฟล์

33

application form

ใบสมัครงาน

34

letter

จดหมาย

35

agenda

วาระการประชุม

36

note

บันทึก

37

contract

สัญญา

38

invoice

ใบแจ้งหนี้

39

receipt

ใบเสร็จรับเงิน

40

memo

บันทึกข้อความ

5. คำศัพท์เกี่ยวกับทักษะ 

ลำดับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำแปลภาษาไทย

41

communication

การสื่อสาร

42

problem-solving

การแก้ปัญหา

43

teamwork

การทำงานเป็นทีม

44

time management

การจัดการเวลา

45

organization

การจัดระเบียบ

46

leadership

การเป็นผู้นำ

47

creative

ความสร้างสรรค์

48

negotiation

การเจรจาต่อรอง

49

research

การวิจัย

50

analysis

การวิเคราะห์

 6. คำศัพท์เกี่ยวกับการสื่อสาร 

ลำดับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำแปลภาษาไทย

51

speak

พูด

52

listen

ฟัง

53

write

เขียน

54

read

อ่าน

55

understand

เข้าใจ

56

ask

ถาม

57

answer

ตอบ

58

agree

เห็นด้วย

59

disagree

ไม่เห็นด้วย

60

discuss

พูดคุย

 7. คำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงาน 

ลำดับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำแปลภาษาไทย

61

Employer

นายจ้าง

62

Employee

ลูกจ้าง

63

Recruiter

ผู้รับสมัคร

64

Headhunter

ผู้สรรหาบุคลากร

65

Staff

บุคลากร

66

Staff member

พนักงาน/บุคลากร

67

Business owner

เจ้าของกิจการ

68

Founder

ผู้ก่อตั้ง

69

Co-founder

ผู้ร่วมก่อตั้ง

70

Shareholder

ผู้ถือหุ้น

71

Board Chairman

ประธานคณะกรรมการ

72

Board of Director (BOD)

คณะกรรมการบริษัท (BOD)

73

Chief Executive Officer (CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

74

Managing Director

กรรมการผู้จัดการ

75

Director

ผู้อำนวยการ

76

Vice Director

รองผู้อำนวยการ

77

General Manager (GM)

ผู้จัดการทั่วไป

78

Manager

ผู้จัดการ

79

Head of… Department

หัวหน้าแผนก

80

Team leader

หัวหน้าทีม

81

Accountant

นักบัญชี

82

Auditor

ผู้ตรวจสอบบัญชี

83

Assistant

ผู้ช่วย

84

Colleague/ co-worker

เพื่อนร่วมงาน

85

Receptionist

พนักงานต้อนรับ

86

Intern

นักศึกษาฝึกงาน

87

Mentor

ที่ปรึกษา

88

Trainer

ผู้ฝึก

89

Trainee

เด็กฝึกงาน

90

Supervisor

ผู้ดูแล

8. คำศัพท์เกี่ยวกับโครงสร้างและสวัสดิการ 

ลำดับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำแปลภาษาไทย

91

benefit

สวัสดิการ

92

employee benefits

สวัสดิการพนักงาน

93

gross salary

เงินเดือนขั้นต้น (รวมถึงเงินเดือนพื้นฐานและค่าตอบแทนลักษณะอื่น ๆ โบนัส ค่าคอมมิชชัน ฯลฯ และเงินสมทบประกันสังคมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

94

net salary

เงินเดือนจริงที่บริษัทจ่ายให้พนักงานในแต่ละเดือนหลังจากหักค่าประกันทุกประเภทและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

95

wage

ค่าจ้างรายชั่วโมง

96

bonus

รางวัล/เงินรางวัล

97

achievement bonus

โบนัสความสำเร็จ

98

commission

เงินคอมมิชชัน

99

health insurance

ประกันสุขภาพ

100

life insurance

ประกันชีวิต

วิธีพัฒนาทักษะในการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

1. พยายามฝึกฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษทุกวัน

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควรเริ่มจากการฝึกฝนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เพลง ภาพยนตร์ พอดแคสต์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การฝึกฝนในชีวิตประจำวันช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

2. หาโอกาสพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ

การสร้างโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยระหว่างพักกลางวัน หลังเลิกงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมช่วยเพิ่มความมั่นใจและทักษะการสื่อสาร

3. พยายามนึกหรือมองทุกสิ่งรอบตัวให้เป็นภาษาอังกฤษ

การฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ช่วยให้เราคุ้นเคยกับภาษามากขึ้น เช่น การตั้งชื่อสิ่งของรอบตัวเป็นภาษาอังกฤษ หรือการแปลประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในใจ วิธีนี้ช่วยให้เราสามารถคิดและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

4. เข้าร่วมชมรมหรือกิจกรรมนอกเวลางานที่ใช้ภาษาอังกฤษ

การเข้าร่วมชมรมหรือกิจกรรมนอกเวลางานที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นอีกวิธีที่ช่วยพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นชมรมสนทนาภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราได้ฝึกฝนในสถานการณ์จริงและพบปะผู้คนที่มีความสนใจเดียวกัน

5. เปลี่ยนภาษาในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษ

การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นก็เป็นอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเปลี่ยนภาษาในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การดูภาพยนตร์หรือซีรีส์ภาษาอังกฤษโดยใช้คำบรรยายภาษาอังกฤษ การฟังเพลงภาษาอังกฤษ และการอ่านสื่อต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ วิธีเหล่านี้ช่วยให้เราซึมซับภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวัน

การท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาจใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยได้

การเรียนรู้และใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพในการทำงานได้ ทั้งนี้ ถ้าต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น ที่ Memmoread มีคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข้อสอบ TOEIC แจกฟรีกว่า 3,000 คำ ซึ่งคัดมาแล้วว่าไม่เพียงช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดีขึ้น แต่ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อีกด้วย รับรองว่าท่องแล้วทักษะด้านภาษาพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแน่นอน !

ข้อมูลอ้างอิง
The Oxford 3000™ by CEFR level. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567. จาก https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/external/pdf/wordlists/oxford-3000-5000/The_Oxford_3000_by_CEFR_level.pdf?fbclid=IwAR0KQ3n34ysa4oyKzxdwMngRV8YFqpCPCymzn7ElZOk3eqLsZ1qZ0sPQ4wg