Gerund และ to infinitive แกรมม่าต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC

สรุป Gerund และ to infinitive ให้เข้าใจในบทความเดียว

Admin

Gerund and to infinitive

Table of Contents

Gerund

Gerund คือ verb ในรูป -ing ที่นำมาใช้เป็น noun ในประโยค หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า “อาการนาม”

แม้ว่า gerund จะอยู่ในรูป v.ing แต่ว่า จะทำหน้าที่เป็นนาม ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น adj (กรณี v.ing เป็น adj นั้นอยู่ในเรื่อง present pariciple ซึ่งจะอธิบายในบทต่อๆ ไป)

ตำแหน่งของ Gerund

gerund สามารถอยู่ได้ 4 ตำแหน่งในประโยค ดังนั้น

 1. ประธาน (subject) เช่น Driving can be very dangerous when. you are not in good condition.
 2. กรรม (object) เช่น Ben hates having lunch by himself.

 3. กรรมของ preposition เช่น Pete is looking forward to meeting you.
 4. ส่วนเติมเต็ม หรือ Complement เช่น All you need to do is looking professional.

 

นอกจากนี้ ถ้า gerund ถูกวางไว้หลัง no นั้นจะหมายความว่า ห้ามทำกริยานั้น เช่น No swimming ห้ามว่ายน้ำ , No climbing ห้ามปีนป่าย เป็นต้น

verb ที่มักจะตามด้วย gerund

Verb ที่มักจะตามด้วย Gerund

To infinitive

To infinitive คือ กริยาช่อง 1 ที่ยังไม่ได้ผัน ที่ตามหลังำว่า to เช่น to walk, to talk, to eat, to sit

ตำแหน่งของ Gerund

To infinitive สามารถอยู่ได้ 3 ตำแหน่งในประโยค ดังนั้น

 1. ประธาน (subject) เช่น To swim is good for people who have movement limitations.
 2. กรรม (object) เช่น Ranna doesn’t like to go out with you.
 3. ส่วนเติมเต็ม หรือ This is the worst wat to get to our destination.

verb ที่มักจะตามด้วย to infinitive

verb ที่ตามได้ทั้ง gerund และ To infinitive

verb เหล่านี้ตามได้ทั้ง v.ing และ to + v1 

เพื่อนๆ อาจจะสงสัยแล้วว่า แล้วความหมายของมันจะแปลว่ายังไง ถ้าด้วย v.ing แปลยังไง ถ้าตามด้วย to + v1 แปลว่าอะไร

ผมมีหลักการจำที่ได้จาก อาจารย์ของผมมาครับ คือ

 • ถ้าตามด้วย gerund จะหมายถึง การกระทำที่ทำไปแล้ว
 • ถ้าตามด้วย to infinitive จะหมายถึง การกระทำที่กำลังจะไปทำ

เช่น  

 • I forget bringing a book. ฉันลืมที่จะหยิบหนังสือมาด้วย
 • Don’t forget to bring a book. อย่าลืมที่จะเอาหนังสือมาด้วยนะ
 • plese stop watching this movie แปลว่า ช่วยหยุดดูหนังเรื่องนี้(ดูหนังไปแล้ว)
 • plese stop to watch this movie แปลว่า ช่วนหยุดที่จะไปดูหนังสือนี้(ยังไม่ได้ดูหนัง)
Verb ที่ตามได้ทั้ง Gerund และ To infinitive

สรุป

จบไปแล้วสำหรับสรุปเนื้อหาของเรื่อง  Gerund และ To infinitive นะครับ

เพื่อนๆ อาจจะคิดว่า เราต้องจำ verb ในตารางให้ได้ ทั้งหมด เพื่อที่จะจำได้ว่า verb ไหนบ้างที่ตามด้วย Gerund  ตัวไหนบ้างที่ตามด้วย To infinitive 

แต่จริงๆ แล้วไม่ต้องเลยครับ พยายามจำตารางของ Gerund ให้ได้ก็พอ ส่วนที่เหลือนั้นค่อยไปใช้เรื่องของ ความหมายของประโยคในการเลือกใช้ Gerund หรือ To infinitive ก็ได้ครับ

แกรมมาเรื่องต่อไปคือเรื่อง Participles ไปเรียนรู้เรื่องนี้กันได้เลยครับผม

ความรู้ Grammar TOEIC สำหรับเตรียมสอบด้วยตัวเอง