แจกคำศัพท์ Basic VERB กริยาสามช่องพร้อมคำแปล

ใช้งานได้จริงในทุกสนามสอบ

Admin

วันนี้แอดจะมาแชร์ VERBS  ที่เจอบ่อยๆ ในภาษาอังกฤษ และข้อสอบครับ

ลิสที่คัดมานี้มาพร้อมกับคำแปลภาษาไทยจาก Google Translate 

VERB คือ

“Verbs” ในภาษาอังกฤษหมายถึง “คำกริยา” ซึ่งเป็นคำที่ใช้เพื่อบอกถึงการกระทำ, สถานะ, หรือเหตุการณ์ คำกริยาเป็นส่วนสำคัญของประโยคเพราะมันช่วยให้เรารู้ว่าประเด็นหลักของประโยคนั้นๆ คืออะไร ในภาษาอังกฤษ คำกริยามีหลายรูปแบบและสามารถแสดงเวลา (tense), ลักษณะ (aspect), ความเป็นปัจจุบันหรืออดีต (mood), และเสียง (voice) ของการกระทำนั้นๆ ได้

ตัวอย่างคำกริยาในภาษาอังกฤษ เช่น:

Run (วิ่ง)
Speak (พูด)
Eat (กิน)
Be (เป็น)
Have (มี)
คำกริยาสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ คำกริยาที่แสดงการกระทำ (action verbs) และคำกริยาที่แสดงสถานะ (state verbs) นอกจากนี้ยังมีคำกริยาช่วย (auxiliary verbs) ที่ใช้ร่วมกับคำกริยาหลักเพื่อช่วยในการสร้างเวลา, รูปแบบ, หรือเสียงของคำกริยานั้นๆ

“กริยา” ในภาษาอังกฤษคือ “verb” ซึ่งเป็นคำที่ใช้แสดงการกระทำ, สถานะ, หรือการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆ ในประโยค กริยาเป็นส่วนสำคัญของประโยคที่ไม่สามารถขาดหายไปได้ เพราะมันบอกให้เราทราบว่า หัวข้อหรือประธานของประโยคนั้นทำอะไร หรือเป็นอย่างไร

“กริยา 3 ช่อง” ในภาษาอังกฤษคือการอ้างถึงรูปแบบของกริยาที่มีสามรูปแบบหลักๆ ในการใช้งาน ซึ่งได้แก่:

รูปฐาน (Base form): เป็นรูปเริ่มต้นของกริยา เช่น walk, play, write
รูปอดีต (Past simple): เป็นรูปของกริยาที่แสดงการกระทำในอดีต เช่น walked, played, wrote
รูปอดีตพหูพจน์ (Past participle): ใช้กับเวลากาลสมบูรณ์ (perfect tenses) และกริยาช่วยเช่น “have”, เช่น walked, played, written
กริยาทุกกริยาในภาษาอังกฤษสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ กริยากิริยาที่ปกติ (Regular Verbs) ซึ่งสามารถสร้างรูปอดีตและรูปอดีตพหูพจน์โดยการเติม -ed ต่อท้ายรูปฐาน, และกริยาไม่ปกติ (Irregular Verbs) ซึ่งไม่ตามกฎนี้ แต่ละรูปแบบจะต้องจำหรือทราบจากการศึกษาเฉพาะกรณี

แจก Basic VERB. กริยา 3 ช่อง พร้อมคำแปล

VERB ในข้อสอบ

VERB ในข้อสอบภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่นในข้อสอบ TOEIC นอกจากพบได้ในข้อสอบพาร์ทแกรมม่าแล้ว ข้อสอบเองก็ชอบที่จะเอา VERB มาใช้ใบบริบทของบทพูด หรือบทความด้วย

การที่เรารู้ / ทราบความหมายของ VERB นั้นจะช่วยให้เราสามารถแปล และเข้าใจความหมายของบริบทของข้อสอบได้ครับ

ตารางด้านล่างนี้เป็น ลิส VERB ที่ควรจะรู้

สิ่งที่ต้องทำ

สิ่งที่เพื่อนๆ ควรจะทำในการอ่าน หรือจำ ลิส VERB นี้ จำ base form ของ verb และ กริยาช่อง 2-3 ของ baseform ที่ไม่ใช่การเติม -ED

 

Verb Base Form Verb Past Simple Verb Part Participle Thai Meaning
BeWas / WereBeenเป็น อยู่ คือ
HaveHadHadมี
DoDidDoneทำ
GoWentGoneไป
EatAteEatenกิน
SpeakSpokeSpokenพูด
RunRanRunวิ่ง
WriteWroteWrittenเขียน
TakeTookTakenเอา
SeeSawSeenดู
MakeMadeMadeทำ
GiveGaveGivenให้
ComeCameComeมา
SaySaidSaidพูด
KeepKeptKeptเก็บ
KnowKnewKnownทราบ รู้
FindFoundFoundหา
ThinkThoughtThoughtคิด
TellToldToldบอก
FeelFeltFeltรู้สึก
StareStaredStaredจ้อง
AvoidAvoidedAvoidedหลีกเลี่ยง
ExchangeExchangedExchangedแลกเปลี่ยน
GreetGreetedGreetedทักทาย
InciseIncisedIncisedตัด
RecurRecurredRecurredเกิดขึ้นอีก
SummonSummonedSummonedเรียก
WarnWarnedWarnedเตือน
AdjustAdjustedAdjustedปรับ
CeaseCeasedCeasedหยุด
DecreaseDecreasedDecreasedลด
MoultMoultedMoultedลอกคราบ
OppressOppressedOppressedกดขี่
SmellSmeltSmeltกลิ่น
StingStungStungต่อย
CureCuredCuredรักษา
DiminishDiminishedDiminishedลดน้อยลง
GradeGradedGradedระดับ
ImploreImploredImploredวิงวอน
PourPouredPouredเท
SpillSpiltSpiltหก
SwotSwottedSwottedคนขี้เกียจ
CopeCopedCopeรับมือ
DrinkDrankDrunkดื่ม
DryDriedDriedแห้ง
MakeMadeMadeทำ
RebuildRebuiltRebuiltสร้างใหม่
ScabScabbedScabbedตกสะเก็ด
SmileSmiledSmiledรอยยิ้ม
ConvictConvictedConvictedนักโทษ
EducateEducatedEducatedให้ความรู้
HurlHurledHurledเหวี่ยง
PhonePhonedPhonedโทรศัพท์
SatiateSatiatedSatiatedปรนเปรอ
SlitSlitSlitร่อง
CollapseCollapsedCollapsedทรุด
ConfessConfessedConfessedสารภาพ
CrowdCrowdedCrowdedฝูงชน
PunishPunishedPunishedลงโทษ
ReuseReusedReusedนำกลับมาใช้ใหม่
SqueezeSqueezedSqueezedบีบ
TypeTypedTypedพิมพ์
ApplyAppliedAppliedนำมาใช้
ContractContractedContractedสัญญา
FoundFoundedFoundedพบ
RelateRelatedRelatedเกี่ยวข้อง
SateSatedSatedปนเปื้อน
WhipWhippedWhippedแส้
DestroyDestroyedDestroyedทำลาย
GovernGovernedGovernedปกครอง
LeapLeaptLeaptเผ่น
MilkMilkedMilkedน้ำนม
RetainRetainedRetainedรักษาไว้
ShirkShirkedShirkedปัด
StoreStoredStoredเก็บ
DisposeDisposedDisposedกำจัด
IdealizeIdealizedIdealizedทำให้เป็นอุดมคติ
KeepKeptKeptเก็บ
MissMissedMissedนางสาว
RattleRattledRattledสั่น
SanctifySanctifiedSanctifiedทำให้บริสุทธิ์
VaryVariedVariedต่างกันไป
CreateCreatedCreatedสร้าง
EngraveEngravedEngravedแกะสลัก
HangHungHungแขวน
LeaveLeftLeftออกจาก
RubRubbedRubbedถู
SatiriseSatirisedSatirisedเสียดสี
WearWoreWornสวมใส่
AbideAbodeAbodeอยู่ข้างหน้า
DropDroppedDroppedหยด
IgniteIgnitedIgnitedติดไฟ
PreparePreparedPreparedเตรียมตัว
PromisePromisedPromisedสัญญา
ThankThankedThankedขอบคุณ
ComeCameComeมา
DieDiedDiedตาย
EnterEnteredEnteredเข้า
ImagineImaginedImaginedจินตนาการ
MouldMouldedMouldedเชื้อรา
SaySaidSaidพูด
WeighWeighedWeighedชั่งน้ำหนัก
CostCostCostค่าใช้จ่าย
CryCriedCriedร้องไห้
ForbidForbadeForbiddenห้าม
RemoveRemovedRemovedลบ
ShutShutShutปิด
StretchStretchedStretchedยืด
DisplayDisplayedDisplayedแสดง
DreamDreamtDreamtฝัน
FloatFloatedFloatedลอย
RingRangRungแหวน
SailSailedSailedแล่นเรือ
TemptTemptedTemptedล่อ
UprootUprootedUprootedการถอนรากถอนโคน
ConveneConvenedConvenedการประชุม
CounselCounselledCounselledคำแนะนำ
ForetellForetoldForetoldบอกล่วงหน้า
OmitOmittedOmittedละเว้น
OptOptedOptedเลือก
ScrewScrewedScrewedสกรู
StimulateStimulatedStimulatedกระตุ้น
ArrestArrestedArrestedจับกุม
GuessGuessedGuessedเดา
IndulgeIndulgedIndulgedตามใจ
PrayPrayedPrayedอธิษฐาน
ProceedProceededProceededดำเนินการ
StinkStankStunkเหม็น
TalkTalkedTalkedพูดคุย
BidBidBidการเสนอราคา
BreedBredBredพันธุ์
CurveCurvedCurvedโค้ง
RemainRemainedRemainedยังคง
ScarpScarpedScarpedขี้เหนียว
StemStemmedStemmedลำต้น
AuditAuditedAuditedการตรวจสอบ
GuardGuardedGuardedอารักขา
LatchLatchedLatchedสลัก
MashMashedMashedบด
NeglectNeglectedNeglectedละเลย
SashaySashayedSashayedผ้าสาด
SlingSlungSlungสลิง
BereaveBereftBereftทำให้เสีย
CorruptCorruptedCorruptedทำลาย
EncroachEncroachedEncroachedเบียดเบียน
ImplicateImplicatedImplicatedเกี่ยวข้อง
MisuseMisusedMisusedการใช้ในทางที่ผิด
SlamSlammedSlammedกระแทก
UtterUtteredUtteredเปล่ง
BidBadeBiddenการเสนอราคา
ConstituteConstitutedConstitutedประกอบขึ้น
FaxFaxedFaxedแฟกซ์
KickKickedKickedเตะ
MeanMeantMeantหมายถึง
SavorSavoredSavoredรสชาติ
TrustTrustedTrustedเชื่อมั่น
CarveCarvedCarvedแกะสลัก
GlanceGlancedGlancedชำเลือง
GoogleGoogledGoogledGoogle
LookLookedLookedดู
ShineShoneShoneส่องแสง
StrewStrewedStrewnเกลื่อนกลาด
WaxWaxedWaxedขี้ผึ้ง
AgreeAgreedAgreedเห็นด้วย
EatAteEatenกิน
BringBroughtBroughtนำมา
SashSashedSashedสายสะพาย
ThriveThroveThrivenเจริญเติบโต
TurnTurnedTurnedเปลี่ยน
BecomeBecameBecomeกลายเป็น
BurnBurntBurntเผา
DashDashedDashedพุ่ง
ResellResoldResoldขายต่อ
SatisfySatisfiedSatisfiedทำให้พึงพอใจ
ThumpThumpedThumpedกระหน่ำ
VomitVomitedVomitedอาเจียน
BeholdBeheldBeheldเห็น
DedicateDedicatedDedicatedอุทิศ
FishFishedFishedปลา
InitiateInitiatedInitiatedริเริ่ม
PlyPliedPliedร่องรอย
PointPointedPointedจุด
SwaySwayedSwayedแกว่ง
ConnectConnectedConnectedเชื่อมต่อ
EndorseEndorsedEndorsedรับรอง
ForleseForloreForlornเป็นคนขี้เกียจ
OvertakeOvertookOvertakenแซงหน้า
PractisePractisedPractisedฝึกฝน
StrideStrodeStriddenก้าวย่าง
BroadcastBroadcastBroadcastออกอากาศ
CleanCleanedCleanedทำความสะอาด
DifferDifferedDifferedแตกต่าง
ImpingeImpingedImpingedผลกระทบ
PatPattedPattedตบเบา ๆ
SoarSoaredSoaredทะยาน
StartStartedStartedเริ่ม
CaptureCapturedCapturedการจับกุม
DepriveDeprivedDeprivedกีดกัน
Ill-treatIll-treatedIll-treatedรักษาไม่ดี
ObeyObeyedObeyedเชื่อฟัง
RemakeRemadeRemadeสร้างใหม่
SearchSearchedSearchedค้นหา
TasteTastedTastedรสชาติ
AriseAroseArisenเกิดขึ้น
ConverseConversedConversedสนทนา
HewHewedHewnโค่น
OccupyOccupiedOccupiedครอบครอง
PassPassedPassedผ่าน
SterilizeSterilizedSterilizedทำหมัน
TellToldToldบอก
ArrangeArrangedArrangedจัด
EyeEyedEyedดวงตา
LadeLadedLadenเลด
ReplaceReplacedReplacedแทนที่
SneezeSneezedSneezedจาม
UseUsedUsedใช้
ViewViewedViewedดู
AbsorbAbsorbedAbsorbedดูดซับ
ConsecrateConsecratedConsecratedปลุกเสก
ExploreExploredExploredสำรวจ
InflateInflatedInflatedพอง
RelyReliedReliedพึ่งพา
SeeSawSeenดู
VexVexedVexedก่อกวน
ClimbClimbedClimbedปีน
ContendContendedContendedโต้แย้ง
LaughLaughedLaughedหัวเราะ
ModifyModifiedModifiedแก้ไข
NotifyNotifiedNotifiedแจ้ง
SendSentSentส่ง
SnatchSnatchedSnatchedการฉกฉวย
AbateAbatedAbatedลดหย่อน
ClassifyClassifiedClassifiedแบ่งประเภท
DivideDividedDividedแบ่ง
InsultInsultedInsultedสบประมาท
RegardRegardedRegardedคำนึงถึง
ScaleScaledScaledมาตราส่วน
WelcomeWelcomedWelcomedยินดีต้อนรับ
CrushCrushedCrushedบดขยี้
DisobeyDisobeyedDisobeyedไม่เชื่อฟัง
HumiliateHumiliatedHumiliatedฉีกหน้า
InnovateInnovatedInnovatedสร้างใหม่
SewSewedSewnเย็บ
SmoothSmoothedSmoothedเรียบ
WeepWeptWeptร้องไห้
ActActedActedกระทำ
BelongBelongedBelongedเป็นของ
ExclaimExclaimedExclaimedอุทาน
InfestInfestedInfestedรบกวน
LimpLimpedLimpedปวกเปียก
OrderOrderedOrderedคำสั่ง
ShapeShapedShapedรูปร่าง
BearBoreBornหมี
CourseCoursedCoursedคอร์ส
InputInputInputป้อนข้อมูล
PolishPolishedPolishedขัด
SaddenSaddenedSaddenedน่าเศร้า
SpitSpat/spitSpat/spitน้ำลาย
SubtractSubtractedSubtractedลบออก
BuryBuriedBuriedฝัง
CoughCoughedCoughedไอ
EnlargeEnlargedEnlargedขยาย
InquireInquiredInquiredสอบถาม
MarkMarkedMarkedเครื่องหมาย
SleepSleptSleptนอน
SmiteSmoteSmittenปั่นป่วน
AlightAlitAlitลง
AwakeAwokeAwokenตื่น
EmpowerEmpoweredEmpoweredมอบอำนาจ
IlluminateIlluminatedIlluminatedส่องแสง
ResembleResembledResembledคล้ายคลึงกับ
SwingSwungSwungแกว่ง
TreadTrodTroddenเหยียบ
BefallBefellBefallenเกิดขึ้น
CookCookedCookedทำอาหาร
FulfilFulfilledFulfilledเติมเต็ม
ImposeImposedImposedกำหนด
PreservePreservedPreservedอนุรักษ์
ProvideProvidedProvidedจัดเตรียม
TerminateTerminatedTerminatedสิ้นสุด
CrashCrashedCrashedชน
EndangerEndangeredEndangeredเป็นอันตราย
GlowGlowedGlowedเรืองแสง
LiftLiftedLiftedยก
PausePausedPausedหยุดชั่วคราว
ShakeShookShakenสั่นคลอน
StitchStitchedStitchedตะเข็บ
CanvassCanvassedCanvassedการตรวจสอบ
ContradictContradictedContradictedขัดแย้ง
EncircleEncircledEncircledล้อมรอบ
IncreaseIncreasedIncreasedเพิ่มขึ้น
ManageManagedManagedจัดการ
SagSaggedSaggedลดลง
SpendSpentSpentใช้จ่าย
ChaseChasedChasedไล่ล่า
DevelopDevelopedDevelopedพัฒนา
LandLandedLandedที่ดิน
LeerLeeredLeeredทำให้งง
RendRentRentฉีก
ScaldScaldedScaldedน้ำลวก
SpreadSpreadSpreadการแพร่กระจาย
AstonishAstonishedAstonishedน่าประหลาดใจ
FollowFollowedFollowedติดตาม
GripGrippedGrippedด้ามจับ
KnitKnitKnitถัก
PresetPresetPresetตั้งไว้ล่วงหน้า
SpringSprangSprungฤดูใบไม้ผลิ
TaxTaxedTaxedภาษี
BurstBurstBurstระเบิด
ExplainExplainedExplainedอธิบาย
ForecastForecastForecastพยากรณ์
MatchMatchedMatchedจับคู่
MixMixedMixedผสม
SalvageSalvagedSalvagedกอบกู้
ShunShunnedShunnedหลีกเลี่ยง
CompareComparedComparedเปรียบเทียบ
Co-operateCo-operatedCo-operatedร่วมมือกัน
ImportImportedImportedนำเข้า
LoseLostLostสูญเสีย
PartakePartookPartakenมีส่วนร่วม
SniffSniffedSniffedสูดอากาศ
Be (am,are)Was / wereBeenเป็น (เป็น)
CraveCravedCravedกระหาย
FlashFlashedFlashedแฟลช
InsureInsuredInsuredประกัน
ObstructObstructedObstructedขัดขวาง
ProposeProposedProposedเสนอ
ScorchScorchedScorchedเกรียม
StoopStoopedStoopedก้ม
ChewChewedChewedเคี้ยว
HatchHatchedHatchedฟัก
InspireInspiredInspiredสร้างแรงบันดาลใจ
LieLayLainโกหก
ObligeObligedObligedบังคับ
SavvySavviedSavviedเข้าใจ
SecureSecuredSecuredปลอดภัย
CastCastCastหล่อ
CorrectCorrectedCorrectedถูกต้อง
GrowGrewGrownเติบโต
MoveMovedMovedเคลื่อนไหว
PleasePleasedPleasedโปรด
StirStirredStirredคน
CooCooedCooedซีโอโอ
GainGainedGainedได้รับ
ImpedeImpededImpededเป็นอุปสรรค
PrescribePrescribedPrescribedกำหนด
SmotherSmotheredSmotheredปกปิด
SupportSupportedSupportedสนับสนุน
UndoUndidUndoneเลิกทำ
ConductConductedConductedจัดการ
DownloadDownloadedDownloadedการดาวน์โหลด
InscribeInscribedInscribedจารึก
PermitPermittedPermittedอนุญาต
RetchRetchedRetchedย่ำแย่
SupposeSupposedSupposedสมมติ
WaylayWaylaidWaylaidเวย์เลย์
ArgueArguedArguedโต้แย้ง
CorrespondCorrespondedCorrespondedสอดคล้องกัน
DumpDumpedDumpedทิ้ง
InspectInspectedInspectedตรวจสอบ
PeepPeepedPeepedมองดู
StressStressedStressedความเครียด
TerrifyTerrifiedTerrifiedน่ากลัว
ConsentConsentedConsentedยินยอม
DragDraggedDraggedลาก
EvaporateEvaporatedEvaporatedระเหย
InhaleInhaledInhaledสูดดม
MergeMergedMergedผสาน
RotRottedRottedเน่า
SufferSufferedSufferedทุกข์ทรมาน
ConfiscateConfiscatedConfiscatedริบ
ContinueContinuedContinuedดำเนินการต่อ
HushHushedHushedเงียบ
ImplodeImplodedImplodedระเบิด
RollRolledRolledม้วน
UnderstandUnderstoodUnderstoodเข้าใจ
UpsetUpsetUpsetอารมณ์เสีย
BustBustBustหน้าอก
DyeDyedDyedย้อม
HinderHinderedHinderedขัดขวาง
KneelKneltKneltคุกเข่า
PullPulledPulledดึง
ScoldScoldedScoldedดุ
SwearSworeSwornสาบาน
BleedBledBledมีเลือดออก
FixFixedFixedแก้ไข
IdolizeIdolizedIdolizedเป็นเคารพบูชา
NapNappedNappedงีบหลับ
PlotPlottedPlottedพล็อต
SipSippedSippedจิบ
SurgeSurgedSurgedการเพิ่มขึ้น
AcheAchedAchedปวด
DiscoverDiscoveredDiscoveredค้นพบ
GrindGroundGroundบด
ImprintImprintedImprintedรอยประทับ
LoveLovedLovedรัก
ResetResetResetรีเซ็ต
SpellSpeltSpeltสะกด
BlowBlewBlownเป่า
ConsoleConsoledConsoledปลอบโยน
ExpectExpectedExpectedคาดหวัง
OptimizeOptimizedOptimizedปรับให้เหมาะสม
PollutePollutedPollutedก่อมลพิษ
StringStrungStrungสาย
TearToreTornน้ำตา
AddressAddressedAddressedที่อยู่
ChallengeChallengedChallengedท้าทาย
ExtendExtendedExtendedขยาย
ImitateImitatedImitatedเลียนแบบ
RewindRewoundRewoundย้อนกลับ
SurpassSurpassedSurpassedเกิน
WasteWastedWastedของเสีย
ConfineConfinedConfinedจำกัด
ConsiderConsideredConsideredพิจารณา
CurbCurbedCurbedขอบถนน
SentenceSentencedSentencedประโยค
ValueValuedValuedค่า
WaveWavedWavedคลื่น
BeautifyBeautifiedBeautifiedทำให้สวยงาม
DonateDonatedDonatedบริจาค
GashGashedGashedรอยแตก
NourishNourishedNourishedหล่อเลี้ยง
PaintPaintedPaintedสี
SpoilSpoiltSpoiltทำให้เสีย
SurroundSurroundedSurroundedล้อมรอบ
DressDressedDressedชุด
FoldFoldedFoldedพับ
HurryHurriedHurriedรีบ
LiveLivedLivedสด
ShortenShortenedShortenedทำให้สั้นลง
WeaveWoveWovenสาน
BuzzBuzzedBuzzedเสียงพึมพำ
HarmHarmedHarmedอันตราย
HitHitHitตี
ReachReachedReachedเข้าถึง
SitSatSatนั่ง
ThrowThrewThrownโยน
VerifyVerifiedVerifiedตรวจสอบ
BeatBeatBeatenตี
DrillDrilledDrilledเจาะ
EnvyEnviedEnviedอิจฉา
IntroduceIntroducedIntroducedแนะนำ
LickLickedLickedเลีย
SampleSampledSampledตัวอย่าง
VieViedViedการแข่งขัน
AccompanyAccompaniedAccompaniedมาพร้อมกับ
ConspireConspiredConspiredสมคบคิด
JumpJumpedJumpedกระโดด
ProgressProgressedProgressedความคืบหน้า
ProhibitProhibitedProhibitedห้าม
TransferTransferredTransferredโอนย้าย
TransformTransformedTransformedแปลง
BetrayBetrayedBetrayedทรยศ
DriveDroveDrivenขับ
GuideGuidedGuidedแนะนำ
IndentIndentedIndentedทำให้เป็นรอย
QuestionQuestionedQuestionedคำถาม
SellSoldSoldขาย
TeeTeedTeedเสื้อยืด
DrawDrewDrawnวาด
HideHidHiddenซ่อน
IllustrateIllustratedIllustratedอธิบาย
PrintPrintedPrintedพิมพ์
SaponifySaponifiedSaponifiedทำให้เป็นตะไบ
WatchWatchedWatchedดู
WorkWorkedWorkedงาน
BlurBlurredBlurredเบลอ
CribCribbedCribbedเปล
ExpandExpandedExpandedขยาย
LearnLearntLearntเรียนรู้
MistakeMistookMistakenความผิดพลาด
OffsetOffsetOffsetชดเชย
SightSightedSightedภาพ
BegBeggedBeggedขอ
ConsignConsignedConsignedส่งมอบ
EarnEarnedEarnedได้รับ
OwnOwnedOwnedเป็นเจ้าของ
SanctionSanctionedSanctionedการลงโทษ
ShrinkShrankShrunkหด
CopyCopiedCopiedสำเนา
FeedFedFedให้อาหาร
IdentifyIdentifiedIdentifiedแยกแยะ
ImperilImperilledImperilledทำให้ไม่ดี
LikeLikedLikedชอบ
PoutPoutedPoutedมุ่ย
SlinkSlunkSlunkที่ทำลื่นไถล
CarryCarriedCarriedพก
CommentCommentedCommentedการแสดงความคิดเห็น
GiveGaveGivenให้
InlayInlaidInlaidการฝัง
OperateOperatedOperatedดำเนินงาน
RunRanRunวิ่ง
TrampleTrampledTrampledเหยียบย่ำ
AdmitAdmittedAdmittedยอมรับ
BashBashedBashedทุบตี
FanFannedFannedพัดลม
LeanLeantLeantเอียง
ListenListenedListenedฟัง
ReplyRepliedRepliedตอบ
SortSortedSortedเรียงลำดับ
CallCalledCalledเรียก
ContainContainedContainedบรรจุ
GainsayGainsaidGainsaidได้รับความช่วยเหลือ
PluckPluckedPluckedถอนออก
RenewRenewedRenewedต่ออายุ
TapTappedTappedแตะ
AttractAttractedAttractedดึงดูด
DigDugDugขุด
ForgiveForgaveForgivenให้อภัย
IgnoreIgnoredIgnoredไม่สนใจ
ScabbleScabbledScabbledscabble
SeparateSeparatedSeparatedแยก
TryTriedTriedพยายาม
AttackAttackedAttackedจู่โจม
ClotheCladCladสวมเสื้อผ้า
HorrifyHorrifiedHorrifiedน่ากลัว
ReceiveReceivedReceivedรับ
ReturnReturnedReturnedกลับ
TreeTreedTreedต้นไม้
CutCutCutตัด
DetectDetectedDetectedตรวจจับ
FightFoughtFoughtต่อสู้
RedoRedidRedoneทำซ้ำ
RetireRetiredRetiredเกษียณอายุ
SpraySprayedSprayedสเปรย์
TrapTrappedTrappedกับดัก

แต่สอบจริงอาจจะเจอบางคำที่เรายังไม่รู้

ในบางครั้งเมื่อเราทำข้อสอบ เราอาจจะเจอคำศัพท์ที่เรายังไม่รู้ หรือไม่เคยเจอมาก่อน

แอดแนะนำอีกวิธีนึงที่ใช้ในการจำคำศัพท์ได้ดีคือ การจดคำศัพท์จากข้อสอบครับ

Memmoread ได้รวบรวมคำศัพท์จากข้อสอบแต่ละชุดของ Memmoread เอาไว้แล้ว เพื่อนๆ สามารถเข้าไปโหลดไฟล์ฟรีได้จากลิ้งนี้เลยครับ

คำศัพท์จากข้อสอบ reading ( เล่ม ฟ้า-แดง-เหลือง ) ชุดที่ 5

สุดท้ายก่อนจากกันไป อย่าลืมมาฝึกทำข้อสอบ TOEIC กันด้วยนะครับ

เพื่อนๆ สามารถโหลดมาฝึกทำได้เลย ฟรี ไม่คิดเงิน กดไปโหลดได้จากลิ้งค์นี้นะครับ มีทั้งพาร์ทอ่าน และพาร์ทฟัง ข้อสอบทั้งหมดเป็นข้อสอบแบบเดียวกับสอบจริงปี 2024 นี้ สามารถอ่านเพื่อเตรียมสอบได้เลยครับ รับรองว่ายากใกล้เคียงกันแน่อนอน

 

นอกจากนี้ทาง memmoread ยังมีเฉลยภาษาไทยของข้อสอบชุดที่มีให้โหลดฟรีด้วยนะครับ ซึ่งทางเราจะทยอยอัพเดทข้อสอบทุกชุดให้มีเฉลยภาษาไทย แต่ตอนนี้จะมีแค่เฉพาะ ข้อสอบที่ในเว็บเขียนว่ามีเฉลยภาษาไทยก่อนนะครับ ซึ่งเฉลยภาษาไทยนี้สามารถดูได้ในแอพ Memmoread TOEIC Practice ครับ

แอพนี้คืออะไร แอพนี้เป็นแอพรวมข้อสอบ โดยเพื่อนๆ สามารถทำข้อสอบ TOEIC ชุดเดียวกับที่มีในเว็บ ได้ในแอพเลยครับ ทำเสร็จมีคำนวนคะแนนให้ด้วยว่าทำได้กี่คะแนน

นอกจากนี้ในแอพ ก็มีควิซที่มาจาก ข้อสอบ TOEIC ที่ไม่ซ้ำกันกับในเว็บด้วยอีก 10 ชุด

รวมๆ แล้วมีข้อสอบในแอพมากกว่า 30 ชุด +++ และทีมงานจะยังทยอยอัพเดทเพิ่มเติมตลอดครับผม

และที่สำคัญ ข้อสอบทุกชุดมีเฉลยภาษาไทย และ Answer script ให้เรียบร้อย สามารถดูได้จากในแอพเลยด้วย

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจจะดาวน์โหลดแอพ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้ครับ กดที่ปุ่มด้านล่าง จากนั้นกดเลือก Platform ของมือถือหรือแท็บเลตที่ใช้ ได้เลยครับ ระบบจะลิ้งค์ไปที่หน้าของแอพใน Playstore หรือ App store ครับ

แอปพลิเคชันฝึกทำข้อสอบ TOEIC